TRANSCRIPTION REGULATORY REGIONS DATABASE (TRRD): its status in 2000

Nucleic Acids Res. 2000, V. 28, P. 298-301
nar2000-trrd4.pdf ( in PDF-format )

N.A. Kolchanov*, O.A. Podkolodnaya, E.A. Ananko, E.V. Ignatieva, I.L. Stepanenko, O.V. Kel-Margoulis, A.E. Kel, T.I. Merkulova, T.N. Goryachkovskaya, T.V. Busygina, F.A. Kolpakov, N.L. Podkolodny, A.N. Naumochkin, I.M. Korostishevskaya, A.G. Romashchenko, G.C. Overton1

Institute of Cytology and Genetics (Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences),
Lavrentieva 10, Novosibirsk, 630090 Russia;

1University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

Institute of Cytology and Genetics, SB RAS
Total copying of the database is forbidden!